U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Giới thiệu (Bằng tiếng Anh) | Vietnamese

Description

Nhóm làm việc liên ngành về trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) đã thành lập LEP.gov vào năm 2002. LEP.gov được duy trì bởi Bộ phận tuân thủ và điều phối liên bang (FCS) thuộc Bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. 

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của LEP.gov là chia sẻ các tài nguyên và thông tin để giúp mở rộng và cải thiện các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế, tuân thủ theo luật pháp liên bang.

Cách nộp đơn khiếu nại

Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đang bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc quốc gia do khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hạn chế, quý vị có thể gửi khiếu nại bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.

Thông tin theo Chủ đề

Phụ Trách Điều Phối Ứng Phó với Vi-rút Corona (COVID-19) liên quan đến Dân Quyền

Các Chủ đề (Nhấn vào đây để xem tất cả các chủ đề)

Nhóm dựa trên cộng đồng (Bằng tiếng Anh)

Giáo dục (Bằng tiếng Anh)

Sự chuẩn bị khẩn cấp (Bằng tiếng Anh)

Lệnh hành pháp số 13166 (Bằng tiếng Anh)

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) (Bằng tiếng Anh) (Bằng tiếng Anh)

Nhà ở (Bằng tiếng Anh)

Di trú (Bằng tiếng Anh)

Diễn giải (Bằng tiếng Anh)

Lao động và việc làm (Bằng tiếng Anh)

Lập kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ (Bằng tiếng Anh)

Ứng dụng bản đồ và dữ liệu LEP (Bằng tiếng Anh)

Lợi ích và sức khỏe cộng đồng (Bằng tiếng Anh)

Tiểu bang và chánh quyền địa phương (Bằng tiếng Anh)

Tòa án tiểu bang (Bằng tiếng Anh)

Bản dịch (Bằng tiếng Anh)

Giao thông vận tải (Bằng tiếng Anh)

Video (Bằng tiếng Anh)

 

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về bất kỳ chủ đề nào dưới đây, xin vui lòng liên hệ với FCS qua email tại LEP@usdoj.gov hoặc qua điện thoại theo số 202-307-2222.