U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Tungkol sa Amin | Tagalog

Description

Ang Interagency Working Group sa Limited English Proficiency (LEP) ay ginawa ang LEP.gov noong 2002. Pinapanatili ang LEP.gov sa pamamagitan ng Federal Coordination and Compliance Section (FCS) sa Dibisyon ng Mga Katarungang Sibil ng Kagawarang Hukuman ng Estados Unidos.

Aming Misyon

Ang misyon ng LEP.gov ay ang magbahagi ng mga mapagkukunan at impormasyon upang makatulong sa pagpapalaki at mas pagalingin ang mga serbisyo sa pagtulong sa wika para sa mga indibidwal na hindi masyadong nakakaintindi ng Ingles, sa pagtupad ng sang-isahang batas.

Paano makapag-file ng Reklamo

Kung ikaw, o sinuman na iyong kilala, ay nakakaranas ng diskriminasyon sa iyong pinanggalingan dahil sa hindi masyadong makapagsalita ng Ingles, maaari kang magsumite ng reklamo sa pamamagitan ng pag-click sa link sa ibaba.

Impormasyon sa pamamagitan ng Paksa

Pamumuno ng May Koordinasyon na Pagtugon ng Civil Rights sa Coronavirus (COVID-19)

Subiecte (faceți clic aici pentru a afișa toate subiectele)

Mga Nakabase na Komunidad na Grupo (Sa Ingles)

Edukasyon (Sa Ingles)

Paghahanda sa Emerhensiya (Sa Ingles)

Kautusan ng Nakatataas 13166 (Sa Ingles)

Madalas na Katanungan (FAQs) (Sa Ingles)

Pabahay (Sa Ingles)

Imigrasyon (Sa Ingles)

Interpretasyon (Sa Ingles)

Paggawa at Trabaho (Sa Ingles)

Pagpaplano sa Akses ng Wika (Sa Ingles)

Data ng LEP at Map App (Sa Ingles)

Mga Pampublikong Benepisyo at Kalusugan (Sa Ingles)

Nasyonal at Lokal na Gobyerno (Sa Ingles)

Mga Hukuman ng Estado (Sa Ingles)

Pagsalin (Sa Ingles)

Transportasyon (Sa Ingles)

Mga Video (Sa Ingles)

 

Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon sa alinman sa mga paksa sa ibaba, mangyaring kontakin ang FCS sa pamamagitan ng pag-email sa LEP@usdoj.gov,o telepono sa 202-307-2222.