U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Kisa Nou Ye | Haitian Creole

Description

Gwoup Travay ant Ajans sou Limitasyon nan Lang Angle (LEP) kreye LEP.gov nan lane 2002. Se Seksyon Federal Kowòdinasyon ak Konfòmite (FCS) nan Divizyon Dwa Sivil nan Depatman Lajistis Etaziniki ki jere LEP.gov la.

Misyon Nou

Misyon LEP.gov se pou pataje resous ak enfòmasyon pou ede elaji ak amelyore sèvis asistans lang pou moun ki pa pale Angle byen, an konfòmite avèk iwa federal. 

Kouman pou Pote yon Plent

Si oumenm, oswa yon moun ou konnen, ap fè eksperyans diskriminasyon sou baz peyi kote li soti akòz yon kapasite l pou kominike nan lang Angle a limite, ou ka soumèt yon plent lè w klike sou lyen ki anba a.

Enfòmasyon pa Sijè

Si w ta renmen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè ki anba yo, tanpri kontakte FCS pa imel nan LEP@usdoj.gov, oswa nan telefòn nan 202-307-2222.