U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Hais txog peb | Hmong

Description

Pab Pawg Sib Koom Tes Ua Hauj Lwm Txog Kev Tuaj Yeem Siv Lus Askiv tsawg (LEP) tsim tawm los ntawm LEP.gov hauv xyoo 2002.  LEP.gov raug tswj xyuas los ntawm Tsoom fwv Tswj Kev Nyab Xeeb thiab Kev Ua Raws Txoj Cai Lij Choj (FCS) hauv Chav Hauj Lwm Pej Xeem Cov Cai ntawm Chav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Hauv Teb Chaws Asmeskas. 

Peb Lub Luag Hauj Lwm

Lub luag hauj lwm ntawm LEP.gov yog kev faib cov kev paub thiab cov ntaub ntawv los pab nthuav tawm thiab txhim kho cov kev pab cuam hom lus pab rau cov tib neeg tsis tshua paub lus Askiv zoo, nyob rau hauv kev ua raws li tsoom fwv txoj cai lij choj.

Yuav Sau Ib Qho Lus Tsis Txaus Siab Li Cas

Yog hais tia koj, los sis lwm tus koj paub, uas tab tom raug kev ntxub ntxaug hauv lub teb chaws vim qhov peev xwm ntawm kev sib txuas lus Askiv, koj tuaj yeem xa cov lus tsis txaus siab los ntawm kev nyem qhov txuas (link) hauv qab no.

Yog hais tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv hauv ib qho ntawm cov ncauj lus hauv qab no, thov tiv tauj rau FCS los ntawm kev xa email rau LEP@usdoj.gov, los sis hu rau tus xov tooj 202-307-2222.