U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Description

ຄະນະເຮັດວຽກລະຫວ່າງໜ່ວຍງານກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມຄ່ອງ​ແຄ້ວ​ດ້ານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ທີ່​ຈຳກັດ (LEP) ໄດ້ສ້າງ LEP.gov ຂຶ້ນໃນປີ 2020. ໜ່ວຍປະສານງານ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂອງລັດຖະບານກາງ (FCS) ໃນຂະ​ແໜງ​ສິດທິພົນລະເມືອງຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫາລັດ ​ເປັນ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ LEP.gov.

ພາລະກິດອງວກຮົາ

ພາລະກິດຂອງ LEP.gov  ແມ່ນ​ເພື່ອແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າ​ວສານເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ພາສາສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄ່ອງ​ແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຈຳກັດ, ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ.

ວິທີການຍື່ນການ​ຮ້ອງຮຽນ

ຖ້າທ່ານ ຫຼື ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ກຳລັງປະສົບກັບການ​ເລືອກ​ປະຕິບັດ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ຊາດ​ກຳ​ເນີ​ດ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດມີຈຳກັດ, ທ່ານອາດຈະຍື່ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ໄດ້ ໂດຍການຄລິກ​ໃສ່​ລິ້ງຂ້າງ​ລຸ່ມ.

ໍ້ມູນ​ແຍກ​ຕາມຫົວຂໍ້

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ຂ້າງລຸ່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ FCS ທາງອີເມວທີ່ LEP@usdoj.gov ຫຼື ທາງໂທລະສັບທີ່​ເບີ 202-307-2222.

ກຸ່ມທີ່ອີງໃສ່ຊຸມຊຸມ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການສຶກສາ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບ​ເຫດສຸກເສີນ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ຄໍາສັ່ງບໍລິຫານ 13166 (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ຄຳຖາມທີ່ມັກ​ຖາມ (FAQs) (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ທີ່ຢູ່ອາ​ໄສ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການ​ເຂົ້າ​ເມືອງ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການຕີຄວາມໝາຍ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການວາງແຜນການເຂົ້າເຖິງພາສາ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ຂໍ້ມູນ LEP ແລະ ແອັບ​ແຜນ​ທີ່ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສຸຂະພາບສາລະນະ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ລັດ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ສານລັດ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການແປພາສາ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ການຂົນສົ່ງ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ວິດີໂອ (ເປັນພາສາອັງກິດ)