U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ | Lao

Description

ຄະນະເຮັດວຽກລະຫວ່າງໜ່ວຍງານກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມຄ່ອງ​ແຄ້ວ​ດ້ານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ທີ່​ຈຳກັດ (LEP) ໄດ້ສ້າງ LEP.gov ຂຶ້ນໃນປີ 2020. ໜ່ວຍປະສານງານ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂອງລັດຖະບານກາງ (FCS) ໃນຂະ​ແໜງ​ສິດທິພົນລະເມືອງຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫາລັດ ​ເປັນ​ຜູ້​ດຳ​ເນີນ LEP.gov.

ພາລະກິດອງວກຮົາ

ພາລະກິດຂອງ LEP.gov  ແມ່ນ​ເພື່ອແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າ​ວສານເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ພາສາສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄ່ອງ​ແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຈຳກັດ, ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ.

ວິທີການຍື່ນການ​ຮ້ອງຮຽນ

ຖ້າທ່ານ ຫຼື ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ກຳລັງປະສົບກັບການ​ເລືອກ​ປະຕິບັດ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ຊາດ​ກຳ​ເນີ​ດ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດມີຈຳກັດ, ທ່ານອາດຈະຍື່ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ໄດ້ ໂດຍການຄລິກ​ໃສ່​ລິ້ງຂ້າງ​ລຸ່ມ.

ໍ້ມູນ​ແຍກ​ຕາມຫົວຂໍ້

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ຂ້າງລຸ່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ FCS ທາງອີເມວທີ່ LEP@usdoj.gov ຫຼື ທາງໂທລະສັບທີ່​ເບີ 202-307-2222.