U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

Vietnamese

Tiếng Việt
Landing page

Giới thiệu (Bằng tiếng Anh)

Nhóm làm việc liên ngành về trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) đã thành lập LEP.gov vào năm 2002. LEP.gov được duy trì bởi Bộ phận tuân thủ và điều phối liên bang (FCS) thuộc Bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. 

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của LEP.gov là chia sẻ các tài nguyên và thông tin để giúp mở rộng và cải thiện các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế, tuân thủ theo luật pháp liên bang.

Cách nộp đơn khiếu nại

Video Gallery Item

Breaking Down the Barriers: Translating Limited English Proficiency Policy into Practice (Vietnamese)

[Vietnamese voice-over] This video explains the rights of limited English proficient (LEP) individuals under Title VI of the Civil Right Act of 1964 and its implementing regulations; and the requirements of federal agencies under Executive Order 13166 to provide language access to their programs